Termes i Devolucions

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Identitat de les parts contractants 

D’una banda, el CLIENT, identificat al lloc web mitjançant un correu electrònic, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

D’altra banda, el PRESTADOR, com a proveïdor dels productes adquirits pel CLIENT, és dels drets digitals, MES I MES SERVEIS S.C.C.L., amb domicili al Carrer Ponent (NV A), 3, Sant Llorenç D’Hortons, 08791, Barcelona, CIF F66361791, telèfon d’atenció al client +34 937 71 74 73 i pàgina web http://www.mesimesserveis.com (d’ara endavant, el Lloc web).

Objecte del contracte 

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i el CLIENT en el moment en què aquest accepta la casella corresponent, durant el procés d’adquisició en línia.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, del producte adquirit.

L’acceptació d’aquest document comporta que el CLIENT:

  • Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.
  • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
  • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les adquisicions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països on envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Procediment de contractació 

El CLIENT, per poder accedir als serveis o productes oferts pel PRESTADOR, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte de CLIENT. Per això, el CLIENT haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i detallat a l’Avís legal i Política de privadesa d’aquest lloc web.

El CLIENT seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, en cas de ser requerits pel sistema, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori de les credencials o el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop ha estat creat el compte de CLIENT, s’informa que d’acord amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació comprèn els punts següents:

  1. Clàusules generals de contractació
  1. Enviament de comandes
  1. Força major
  1. Competència
  1. Generalitats de l’oferta
  1. Preu i termini de validesa de l’oferta 7. Despeses de transport
  1. Forma de pagament, despeses i descomptes
  1. Procés de compra
  1. Llei aplicable i jurisdicció

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ 

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part del CLIENT d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel CLIENT no podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES 

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que el CLIENT ha realitzat el pagament correctament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant missatgeria express, MRW, segons la destinació designada lliurement pel CLIENT.

El termini de lliurament sol estar comprès entre 1-3 dies laborables, des que es reben de forma correcta els arxius, segons la població de destinació i la forma de pagament escollida. Aquest terme s’entén sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda. Les dates o els terminis de lliurament indicats s’entenen aproximats, i no constitueix el retard incompliment d’aquestes condicions. El termini de lliurament serà, com a màxim, de 30 dies naturals a partir de la realització de la compra i el pagament corresponent.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades pel CLIENT, falses, inexactes o incompletes.

El CLIENT ha de verificar, al correu electrònic de confirmació de la comanda, que les seves dades són correctes per a una correcta recepció del producte.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a

disposició del CLIENT i aquest, o el seu delegat, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon al CLIENT verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades al document de recepció del lliurament, al mateix transportista.

3. FORÇA MAJOR 

Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

4. COMPETÈNCIA 

El CLIENT no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats a la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

El CLIENT declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

5. GENERALITATS DE L’OFERTA 

Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de MES I MES SERVEIS o al que aquí estipulat, tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Atess els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions també tenen validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

6. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA 

Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, assegurança d’enviaments o altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressaran a la moneda Euro. El CLIENT assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes pot variar en temps real.

Abans de fer la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la comanda.

Una vegada realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom del CLIENT registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda. En fer la compra, accepta rebre la factura al seu correu electrònic però també té dret a rebre la factura en paper per via postal. Podeu sol·licitar la factura en paper contactant amb nosaltres de manera posterior a la realització de la comanda, o afegint un comentari a les notes de la comanda.

Per a qualsevol informació sobre la comanda o aclariment addicional, el CLIENT podrà contactar a través del telèfon +34 937 71 74 73 datenció al client, o per correu electrònic a ladreça info@mesimesserveis.com

7. DESPESES DE TRANSPORT 

Els preus del producte no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contra.

Hem establert una tarifa plana de 8€ + IVA amb independència de la quantitat de la comanda.

No es fan enviaments a les Illes ni fora del territori espanyol.

8. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES 

El PRESTADOR possibilita les maneres següents per efectuar el pagament d’una comanda:

  • Transferència bancària
  • Targeta de crèdit

9. PROCÉS DE COMPRA 

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. Només s’hi observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es calcularan els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i les dades d’enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per les dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

  1. Comprovació de les dades de facturació
  1. Comprovació de la direcció d’enviament
  1. Selecció de la forma de pagament
  1. Realització de la comanda (compra)

Una vegada processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un resum de la compra al CLIENT.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24-48 hores laborables, s’enviarà un correu electrònic per confirmar l’estat de la comanda i la data d’enviament.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i el CLIENT acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili del CLIENT qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que el CLIENT tingui el domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i el CLIENT renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de Barcelona, (Espanya).